THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Đăng ngày 16 - 06 - 2011
100%

                                   Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở

     1. Ông Đặng Văn Diên, Giám đốc – ĐT; 02213 616 969

    Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; là người lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Sở Lao động TBXH; chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động TBXH, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Sở, của ngành.

    Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch, tài chính; thanh tra; bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh, quốc phòng; quản lý và điều hành tài sản công và là chủ tài khoản cơ quan.

     Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch tài chính; Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh; theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực ngành quản lý tại thành phố Hưng Yên.

     Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Sở.

      2. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc - ĐT: 02213 616 939

     Làm Phó Giám đốc thường trực, Phó chủ tài khoản; thay mặt Giám đốc quản lý và điều hành cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc khi được ủy quyền.

    Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực: Lao động; việc làm; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; giải quyết thủ tục hành chính; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực phụ trách.

    Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Lao động - Việc làm; Trung tâm Dịch vụ Việc làm; theo dõi các đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp và cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách; theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực ngành quản lý tại các huyện: Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ.

    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Quy chế làm việc của Sở và các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

    3. Ông Nguyễn Phúc Hiến, Phó Giám đốc - ĐT: 02213 515 899

    Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu khoa học; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phụ trách.

    Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Bảo trợ xã hội; Trẻ em và Bình đẳng giới; Giáo dục nghề nghiệp; trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ; theo dõi các đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp và cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách; theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực ngành quản lý tại các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động

    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Quy chế làm việc của Sở và các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

 

    4. Ông Nguyễn Khắc SangPhó Giám đốc  – ĐT 02213 512 858

    Giám đốc ủy quyền làm Người phát ngôn của Sở

    Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực: Người có công với cách mạng; phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác hành chính, tổng hợp; ứng dụng công nghệ thông tin; cổng thông tin điện tử Sở; công tác pháp chế; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phụ trách.

    Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy; theo dõi các đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp và cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách; theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực ngành quản lý tại các huyện: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ.

     Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Quy chế làm việc của Sở và các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

   

Tin mới nhất

°
215 người đang online