Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Lao động TBXH

Đăng ngày 06 - 06 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Để có căn cứ trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Lao động TBXH đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố; Sở Nội vụ; các phòng chuyên môn, chi cục, đơn vị trực thuộc tham gia ý kiến dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung Dự thảo tại đây: Dự thảo Quy trình nội bộ

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 75...(26/04/2020 9:45 SA)

Xin ý kiến dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(06/04/2020 3:00 CH)

Công văn đề nghị cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019(07/10/2019 11:00 SA)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy định Văn hóa công vụ của Sở Lao động TBXH(17/07/2019 2:05 CH)

°
387 người đang online