Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy định Văn hóa công vụ của Sở Lao động TBXH

Đăng ngày 17 - 07 - 2019
100%

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 04/7/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg;

Để có căn cứ trình Giám đốc ký ban hành Quyết định, đề nghị các phòng, chi cục, tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định Văn hóa công vụ của Sở Lao động TBXH. Ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Sở trước ngày 22/7/2019, bản mềm gửi về hòm thư: vanphong.sld@hungyen.gov.vn

Chi tiết: Dự thảo QĐ

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 75...(26/04/2020 9:45 SA)

Xin ý kiến dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(06/04/2020 3:00 CH)

Công văn đề nghị cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019(07/10/2019 11:00 SA)

Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Lao động TBXH(06/06/2019 3:34 CH)

°
415 người đang online