Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Lao động TBXH năm 2020

Đăng ngày 20 - 01 - 2020
100%

 

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020, Ngày 06/01/2020,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, cụ thể:

Về mục tiêu:

- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan Sở, xây dựng cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của cơ quan hành chính.

- Cụ thể hóa từng nội dung nhiệm vụ, triển khai thực hiện theo quy định chương trình, kế hoạch chung của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách mạnh mẽ hoạt động của đơn vị;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Về nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ban hành, theo dõi việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tại các phòng, đơn vị.

Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính.

2. Cải cách thể chế

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi.

Thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản QPPL; kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

- 100% thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá, công khai.

- Nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho công chức đầu mối kiểm soát TTHC và công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục thực hiện các văn bản của Trung ương, củ tỉnh về tổ chức bộ máy: Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị BCH Trung ương khóa XII;  Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018, Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 36-37/KH-UBND ngày 30/3/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 1191-1992/KH-SLĐTBXH ngày 04/5/2018 của Sở Lao động TBXH

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế gắn với tinh giản biên chế

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện các quy định về quy hoạch; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án văn hóa công vụ, Quy định văn hóa công sở tại cơ quan, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức; thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

6. Cải cách tài chính công

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan nhà nước theo theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016, số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019…

7. Hiện đại hóa nền hành chính

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT; nâng cao chất lượng sử dụng các phần mềm dùng chung và chuyên ngành theo định hướng Chính quyền điện tử.

- Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo theo yêu cầu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 01/2019/TT-BNV; 100% văn bản điện tử dùng chữ ký số.

- Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của Sở Khoa học và công nghệ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (50%), mức độ 4 (25%).

- Cổng thông tin điện tử Sở cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT.

8. Thực hiện tuyên truyền CCHC

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC

- Xây dựng 01 kênh tin; đưa tin, bài về thực hiện công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử Sở; phối hợp với Báo, Đài xây dựng tin, bài về CCHC

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC

Tổ chức thực hiện:

1.Trưởng các phòng nghiệp vụ, chi cục, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch của Sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Văn phòng Sở giúp Giám đốc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

Chi tiết: Kế hoạch số 30/KH - LĐTBXH

Tin mới nhất

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện...(20/08/2020 3:46 CH)

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử...(10/08/2020 10:39 SA)

Hưng Yên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC(13/02/2020 10:32 SA)

Hưng Yên khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh(20/09/2019 3:10 CH)

Thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở...(14/09/2019 9:20 SA)

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính...(05/09/2019 4:26 CH)

Thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý...(30/07/2019 8:25 SA)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH(23/07/2019 10:23 SA)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động TBXH thực hiện tại...(05/03/2019 8:56 SA)

Chi Đoàn Sở Lao động TBXH tham gia Hội thi "Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính và sáng tạo...(17/08/2018 10:35 SA)

°
133 người đang online