Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 26 - 04 - 2020
100%

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Văn bản số 04/CTr-UBND ngày 13/1/2020 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng “Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” 

Để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình HĐND, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành liên quan và địa phương tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo bằng văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 27/4/2020

Chi tiết: Dự thảo Nghị quyết

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(06/04/2020 3:00 CH)

Công văn đề nghị cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019(07/10/2019 11:00 SA)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy định Văn hóa công vụ của Sở Lao động TBXH(17/07/2019 2:05 CH)

Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Lao động TBXH(06/06/2019 3:34 CH)

°
314 người đang online