Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 26 - 04 - 2020
100%

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Kế hoạch số 4914/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động Trung ương, triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐATVSLĐ ngày 23/4 về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020.

 1. Chủ đề Tháng hành động:

“Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

2. Các hoạt động trong Tháng hành động:

2.1. Tuyên truyền phát động chủ đề, hưởng ứng Tháng hành động:

a) Nội dung tuyên truyền:

- Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020; các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và khẩu hiệu hành động (có hướng dẫn tại Kế hoạch)

- Các điển hình tiên tiến trong công tác ATVSLĐ và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Khẩu hiệu băng zon, pano, áp phích;

- Tuyên truyền trên các phương tiện báo, đài của tỉnh, của cấp huyện và hệ thống truyền thanh của địa phương, cơ sở;

- Tuyên truyền bằng tài liệu, tờ rơi truyên truyền;

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, bảng tin của cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã;

2.2. Tăng cường các biện pháp đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

a) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ:

- Các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị tự đánh giá tình hình, kết quả trong thực hiện các quy định về thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; làm rõ những hạn chế, khó khăn; trên cơ sở đánh giá, xác định các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong thực thi pháp luật, chính sách của nhà nước về ATVSLĐ;

- Các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã có các hoạt động với nội dung, hình thức thích hợp tuyên truyền về ATVSLĐ, đảm bảo sau tuyên truyền, có sự chuyển biến tích cực, thể hiện qua các hành động cụ thể thực thi pháp luật ATVSLĐ.

b) Tăng cường biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc:

- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã kiểm tra, rà soát các văn bản đã ban hành về nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc; đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ, tiến hành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tổ chức thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở SXKD.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; đặc biệt đối với các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

c) Đảm bảo thực hiện các quy định về bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động:

- Xây dựng, bảo đảm điều kiện thực hiện Kế hoạch của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động (khám sức khỏe cho người lao động; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động cho người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động,...). Đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

d) Đẩy mạnh công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ:

Chỉ đạo, triển khai, thực hiện rà soát, xác định, thống kê và đánh giá thực trạng tình hình quản lý các máy, thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo danh mục quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở kết quả đánh giá, có kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, bảo quản máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã.

2.3. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của người lao động:

Căn cứ quy định của các cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 điều kiện thực tế tại các cơ quan, đơn vị, các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã xem xét tổ chức ít nhất một trong số các hoạt động dưới đây với hình thức phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, để thúc đẩy sự tham gia của người lao động:

- Phát động, truyền tải thông điệp Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020; tư vấn, khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

- Tổ chức đánh giá công tác ATVSLĐ, sơ/tổng kết phong trào thi đua “Xanh- Sạch - Đẹp” đảm bảo ATVSLĐ, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ.

- Động viên các cá nhân và gia đình có người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2.4. Kiểm tra Kế hoạch triển khai, thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ

Thực hiện tự kiểm tra công tác ATVSLĐ, hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ tại các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

3. Thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020: Từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày ngày 31/5/2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch, triển khai đến các cấp, các ngành của địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc địa bàn quản lý, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

 Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch này.

Báo cáo kết quả Tháng hành động ATVSLĐ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  trước ngày 10/7/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chi tiết: KH 01

        

Tin mới nhất

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hưng Yên năm 2021(26/04/2021 9:02 SA)

Thông báo chương trình khám sàng lọc, tầm soát các bệnh lý tim mạch và hỗ trợ phẫu thuật tim cho...(22/04/2021 1:44 CH)

Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 10 (21/04/2021 2:19 CH)

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức- Khóa 7...(21/04/2021 2:08 CH)

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân" (29/03/2021 2:20 CH)

°
616 người đang online