Xin ý kiến dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đăng ngày 06 - 04 - 2020
100%

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Văn bản số 04/CTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh về Chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020,

Ngày 06/4/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 840/SLĐTBXH-BTXH về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

(1)Tờ trình của Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

(2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh;

(3) Báo cáo thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh;

(4) Dự thảo Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội, nâng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài quy định chung của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo văn bản; nội dung tham gia góp ý bằng văn gửi về Sở Lao động – Thương binh và xã hội (qua phòng Bảo trợ xã hội) trước ngày 15/4/2020.

 Đề nghị Trung tâm Tin học Công báo tỉnh đăng tải toàn văn các dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến hết ngày 30/4/2020 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Các văn bản đính kèm: CV 840 ; nd (1), (2), (3), (4)

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 75...(26/04/2020 9:45 SA)

Công văn đề nghị cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019(07/10/2019 11:00 SA)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy định Văn hóa công vụ của Sở Lao động TBXH(17/07/2019 2:05 CH)

Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Lao động TBXH(06/06/2019 3:34 CH)

°
394 người đang online