Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH

Đăng ngày 26 - 11 - 2021
100%

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện Chỉ thị số 12/CT-CTUBND ngày 23/9/2021 về việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hưng Yên,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát, xây dựng dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Để hoàn thiện dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến góp ý dự thảo của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung chi tiết tại đây: Dự thảo QTNB

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

°
728 người đang online