Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 20 - 12 - 2021
100%

Căn cứ Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Sở. Để kế hoạch ban hành đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, khả thi, Sở Lao động - Thương binh và xã hội lấy ý kiến  tham gia của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 4943, Dự thảo Kế hoạch, Phụ lục, KH 184/KH-UBND

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

°
502 người đang online