Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 20 - 01 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về CCHC Nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021, ngày 11/01/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 116/KH-SLĐTBXH về thực hiện cải cách hành chính của Sở năm 2021.

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-CTUBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo; thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi, chức năng của Sở.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung vào quản lý, điều hành, giải quyết công việc.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch  số 104/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025; công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Áp dụng phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2009:2015 trong xử lý công việc đảm bảo hợp lý, khoa học thực hiện chức năng quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ 

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tham mưu với Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về CCHC, trong đó nâng cao chỉ số SIPAS (Chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước).

- Nghiêm tục thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh CCHC.

- Ban hành, theo dõi việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC; lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân và doanh nghiệp; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

2. Cải cách thể chế

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi.

- Thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

- Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi, chức năng quản lý của ngành góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Thường xuyên rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố và công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở.

- Nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy: Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị BCH Trung ương khóa XII;  Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018, Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 36-37/KH-UBND ngày 30/3/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 1191-1992/KH-SLĐTBXH ngày 04/5/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy và cán bộ mới ban hành gồm: Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; ...

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế.

5. Cải cách công vụ

- Tiếp tục thực hiện cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án văn hóa công vụ, Quy định văn hóa công sở tại cơ quan, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức; xử lý nghiêm, triệt để đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có đơn thư/phản ánh về thái độ, hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực...

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan nhà nước theo theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016, số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số141/2016/NĐ-CP...

- Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau khi ban hành).

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT; nâng cao chất lượng sử dụng các phần mềm dùng chung và chuyên ngành theo định hướng Chính quyền điện tử; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các ứng dụng đang sử dụng.

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo theo yêu cầu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 01/2019/TT-BNV; 100% văn bản điện tử dùng chữ ký số; 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ.

- Cổng thông tin điện tử Sở cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- Thực hiện kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử lồng ghép cùng với kiểm tra CCHC.

- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính kết hợp với việc đẩy mạnh tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

- Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 994/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/11/2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin.

8. Thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC.

- Xây dựng 01 kênh tin; đưa tin, bài về thực hiện công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử Sở; phối hợp với Báo, Đài xây dựng tin, bài về CCHC.

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC.

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc thi "Tìm kiểm giải pháp, sáng kiến CCHC".

Tin mới nhất

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 2:41 CH)

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2021(06/07/2021 10:06 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2021(30/06/2021 9:40 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021(10/06/2021 9:09 SA)

Tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2021(21/05/2021 9:19 SA)

°
547 người đang online