Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021

Đăng ngày 15 - 02 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2021, ngày 09/2/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 551/KH-UBND về nâng cao Chỉ số PAPI của Sở.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao Chỉ số PAPI của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội góp phần thực hiện hiệu quả công tác nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021. Đặc biệt chú trọng nội dung “công khai, minh bạch” trong thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

1.2. Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách lao động, người có công và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp với Nhân dân.

1.3. Xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước được giao đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

          2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI đồng bộ với Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và gắn với nhiệm vụ, giải pháp của Sở trong việc thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đặc biệt, tập trung trọng điểm vào chỉ số Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2.2. Cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể, phòng, đơn vị của Sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Ngành. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và các đối tượng phục vụ của Ngành; thấu hiểu, chia sẻ và giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp cận các chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các nhiệm vụ chính trị của Ngành và các nội dung của Chỉ số PAPI

Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được giao tổ chức thực hiện nhằm phát huy sự đồng thuận, tham gia, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh trên 8 nội dung thành phần. Cụ thể:

-  Thực hiện tốt các chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở; tăng cường sự phối hợp thực hiện và tham gia, giám sát của người dân nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của Sở và Chỉ số PAPI của tỉnh.

  - Thực hiện đúng, đủ các quy định trong hoạt động điều tra/ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo khách quan, minh bạch, đồng thuận trong nhân dân.

- Thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và của tổ chức, công dân; không để tình trạng đơn thư tồn đọng, khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người và vượt cấp; thực hiện cơ chế phản biện, chất vấn trong hoạt động của cơ quan.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về phòng, chống tham nhũng và giám sát thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý của ngành. Duy trì công tác tự kiểm tra, giám sát việc giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính, danh mục và nội dung giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở tại Trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng số lượng hồ sơ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra rất phức tạp, đây là một biện pháp tối ưu nhằm hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

- Tích cực hưởng ứng, tham gia chiến dịch truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia vệ sinh nơi làm việc, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan; gương mẫu thực hiện phong trào ở địa phương nơi cư trú. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường nhà làm việc và khu nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội.

          - Khai thác và sử dụng có chất lượng và hiệu quả Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, hòm thư công vụ, phần mềm một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử của Sở và các ứng dụng chuyên ngành trong hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng quản trị điện tử,

  2. Nhiệm vụ trọng tâm của Ngành

- Tổ chức triển khai điều tra/rà soát hộ nghèo theo Nghị định số 07/2021 ngày 27/01/2021 của Chính Phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân.

- Đảm bảo công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo trong (1) Tổ chức họp dân thống nhất kết quả điều tra/rà soát, tập trung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; (2) Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian niêm yết theo quy định.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở tăng cường thông tin truyên truyền các chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, các quyền lợi và nghĩa vụ người dân và doanh nghiệp; trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia các hoạt động; các nội dung, vấn đề mà người dân và doanh nghiệp có quyền được biết, được bàn, được tham gia hoặc giám sát việc thực hiện; những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành trong việc đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, cung cấp dịch vụ công , phòng chống tham nhũng...

- Khuyến khích các hình thức thông tin, tuyên truyền phong phú, phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ người dân của từng địa phương.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị;

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2020 và những năm qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó xác định trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2021.

- Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của ngành và các văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp về Công thông tin điện tử của Sở, đổi mới giao diện theo hưỡng dễ tiếp cận, dễ tìm hiểu.

Tin mới nhất

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 2:41 CH)

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2021(06/07/2021 10:06 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2021(30/06/2021 9:40 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021(10/06/2021 9:09 SA)

Tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2021(21/05/2021 9:19 SA)

°
122 người đang online