Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính

Đăng ngày 19 - 01 - 2021
100%

Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021, ngày 13/01/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 157/KH-SLĐTBXH về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 với nội dung chủ yếu:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về CCHC trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2021 đã đề ra; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác CCHC trên các lĩnh vực; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp ý của người dân, tổ chức về công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công do các cơ quan nhà nước cung cấp; khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí của người dân và doanh nghiệp trong việc tham gia các hoạt động công vụ.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền CCHC phải được triển khai kịp thời, thiết thực, theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- Kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp các hình thức truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung tuyên truyền

- Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của ngành. Đặc biệt là tác động của CCHC trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở.

- Về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan.

- Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện CCHC ở các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố, UBND các xã, thị trấn; những mô hình cơ chế một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác CCHC.

- Phổ biến các kết quả thực hiện công tác CCHC: Chỉ số CCHC, SIPAS, PAPI, Par index,……

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên.

3. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về CCHC trên trang thông tin điện tử Sở.

- Đưa tin, bài về thực hiện công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên.

- Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về CCHC và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số cuộc hội nghị.

- Khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng điện tử trụ sở cơ quan.

- Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin điện tử. Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết công khai tại Trụ sở chính của Sở, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính, trên Cổng thông tin điện tử của Sở... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng

- Là bộ phận đầu mối giúp Lãnh đạo Sở về công tác CCHC và tuyên truyển CCHC. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu văn bản hướng dẫn các nội dung tuyên truyền. Tổng hợp trong các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá định kỳ, hàng năm về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Sở điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp;

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng có liên quan trong công tác tuyên truyền CCHC theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Lồng ghép nội dung CCHC thuộc lĩnh vực quản lý trong các chương trình hoạt động chuyên môn;

- Xây dựng chuyên mục riêng về CCHC, phối hợp với các phòng liên quan để thống nhất nội dung tuyên truyền về CCHC; gửi văn phòng Sở thực hiện đăng tải các tin, bài, hoạt động CCHC trên Trang Thông tin điện tử của Sở;

- Thường xuyên cập nhật các văn bản, các quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tin mới nhất

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 2:41 CH)

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2021(06/07/2021 10:06 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2021(30/06/2021 9:40 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021(10/06/2021 9:09 SA)

Tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2021(21/05/2021 9:19 SA)

°
694 người đang online