Phát động tổ chức cuộc thi " Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021"

Đăng ngày 26 - 02 - 2021
100%

Ngày 04/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021".

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch trên, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tổ chức triển khai tới công chức, viên chức thuộc đơn vị. Mỗi phòng, đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi của cá nhân hoặc tập thể. Bài dự thi phải đảm bảo nội dung và hình thức theo yêu cầu tại Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 04/02/2021.

Bài dự thi gửi về Văn phòng Sở trước ngày 01/5/2021 để tổ chức sơ loại, chọn lọc bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ thẩm định.

 

Tin mới nhất

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 2:41 CH)

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2021(06/07/2021 10:06 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2021(30/06/2021 9:40 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021(10/06/2021 9:09 SA)

Tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2021(21/05/2021 9:19 SA)

°
656 người đang online