Ngày 27/7: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Đăng ngày 27 - 07 - 2021
100%

Tính đến 16 giờ, ngày 27/7/2021, qua tổng hợp báo cáo từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 như sau:

I. Công tác tham mưu, triển khai

Ngay sau khi Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ được ban hành UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1485/UBND-TH ngày 09/7/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQCP triển khai tới các Sở, ban, ngành; UBND các huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Dự thảo Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và ban hành Công văn số 2685/LĐTBXH-LĐVL ngày 13/7/2021 gửi các đơn vị tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch, dự kiến số lượng lao động tự do tại địa phương, tổng hợp và trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét.

Ban hành Kế hoạch số 2707/KH-SLĐTBXH ngày 15/7/2021của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu và trình UBND ban hành thủ tục hành chính thực hiện chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Xây dựng 01 trang tin về thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng thông tin điện tử của Sở để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin về các chính sách

Tham mưu và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/7/2021 triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 26/7/2021 ban hành Quyết định số 307/QĐ-SLĐTBXH và Quyết định số 308/QĐ-SLĐTBXH thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Sở Lao động – Thương binh Xã hội, phân công cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo để triển khai và thực hiện đúng, đủ các nội dung chính sách tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

 Bảo hiểm xã hội tỉnh: Ban hành Công văn số 959/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 về việc thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh: Tham mưu và UBND tỉnh ban hành văn bản số 1485/UBND-TH ngày 09/7/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021.

Tham mưu và Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ban hành văn bản số 467/NHCS-BĐD ngày 12/7/2021 về việc thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ban hành văn bản số 471/NHCS-KHNV ngày 14/7/2021 về việc thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Thành lập Tổ công tác hỗ trợ phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố do đồng chí Phó Giám đốc Chi nhánh làm tổ trưởng.

Phát động phong trào thi đua trong toàn Chi nhánh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ giải ngân vốn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kịp thời, chính xác.

II. Kết quả thực hiện

1. Chính sách của tỉnh.

Đã thực hiện hỗ trợ đối với 12.826 hộ (5.983 hộ nghèo và 6.843 hộ cân nghèo) trên địa bàn tỉnh mỗi hộ 20 kg gạo (256,52 tấn gạo), với tổng số tiền trị giá trên 4 tỷ đồng.

2. Chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổng hợp ước việc điều chỉnh mức đóng Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến 10h ngày 15/7/2021 trên địa bàn tỉnh là 184.316 lao động, với số tiền là 997.193.951.502 đồng; Xác nhận 04 doanh nghiệp với 215 lao động đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc.

2.2. Ngân hàng chính sách xã hội.

Ngày 08/7/2021 tổ chức tập huấn trực tuyến 100% cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Đã tổ chức tuyên truyền được 15 lượt tin, bài trên Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, các trang tin điện tử ngành.

Rà soát 13 người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 466 người lao động với số tiền 5.245 triệu đồng, trong đó đã hoàn thiện hồ sơ và giải ngân cho 02 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 49 người lao động với số tiền 384.160.000 đồng

2.3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, rà soát, tổng hợp đối tượng lao động tự do là hơn 15.000 người.

Tiếp tục phối hợp, tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ lao động tự do trong thời gian tới theo tình hình thực tế tại địa phương.

2.4. Các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh, theo báo cáo hiện nay 10/10 huyện, thị xã, thành phố đang dự thảo Kế hoạch cấp huyện, rà soát đối tượng thụ hưởng để ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện; Thành lập hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng theo quy định.

 

Tin mới nhất

Ngày 14/10: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(14/10/2021 8:43 SA)

Ngày 08/10: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(08/10/2021 3:26 CH)

UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid -19(06/10/2021 8:49 SA)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng...(05/10/2021 9:13 SA)

Ngày 24/9: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(24/09/2021 9:55 SA)

°
789 người đang online