Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 12 - 05 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 5/5/2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Các chỉ tiêu đến năm 2025

a) Tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

b) 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và quản lý

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

b) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; xử lý kịp thời các hành vi bạo lực trên cơ sở giới theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và bạo lực phụ nữ và trẻ em.

c) Đưa mục tiêu bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

2. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng

a) Tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên và chiến dịch truyền thông hướng tới các nhóm đối tượng phù hợp với mục tiêu vận động chính sách và vận động xã hội, tạo sự thay đổi nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân.

b) Đa dạng hóa các loại hình, hoạt động truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng sự tham gia của những người uy tín trong cộng đồng, nam giới, thanh thiếu niên nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới;

Biên soạn, phát hành, sản xuất, nhân bản các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

c) Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thấp, còn tồn tại nhiều định kiến giới; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học.

d) Thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong cộng đồng thông qua các hình thức như: hội thi kiến thức, kỹ năng, tranh biện, giao lưu nghệ thuật, các hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng,...

đ) Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

e) Mở rộng các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi và trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực, người gây bạo lực và người có nguy cơ gây bạo lực như: hội thảo, tạo đàm, tập huấn, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên, Hội phụ nhữ phụ trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới

a) Tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng liên quan:

- Kiến thức chung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức làm công tác bình đưangr giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; hội phụ nữ, đoàn thanh niên, trưởng các thôn, khu phố.

- Kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên tham gia triển khai các mô hình liên quan tại địa phương.

- Kiến thức, kỹ năng dành cho người cung cấp dịch bụ, bao gồm: hỗ trợ khẩn cấp khi có bạo lực xảy ra; điều phối, kết nối dịch vụ và chuyển tuyến; tư vấn, tham vấn; quản lý ca; kiến thức, kỹ năng làm việc với người gây bạo lực.

- Kiến thức, kỹ năng dành cho người bị bạo lực/người có nguy cơ bị bạo lực và người gây bạo lực/người có nguy cơ bạo lực.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tạo đàm, đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề, tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

4. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới

a) Duy trì, mở rộng các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Mô hình đại chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng; Mô hình trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực và các mô hình liên quan đang được triển khai bới các cơ quan, đoàn thể tại địa phương, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình để để có phương án hỗ trợ hoạt động và mở rộng phạm vi theo hướng tăng đối tượng tham gia, tăng lợi ích, tăng lợi ích của các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn sàng hỗ trợ các nhóm đối tượng liên quan khi có nhu cầu cần được trợ giúp.

- Tăng cường các hình thức truyền thông về mô hình để người dân biết và sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên nòng cốt; thi đua, khen thưởng, biểu dương bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Nhân rộng ra các địa bàn khác, đồng thời, tổ chức các hoạt động học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương triển khai mô hình.

b) Thực hiện thí điểm các mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương: Mô hình thành phố/làng quê an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em; Mô hình nam giới tiên phong trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật,…; Khảo sát, lựa chọn mô hình phù hợp để triển khai ở địa phương; xây dựng và triển khai mô hình theo hướng dẫn cảu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ trì triển khai mô hình.

d) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới: Hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân tại cơ sở y tế; sử dụng đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực trên cơ sở giới để kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực.

đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

5. Huy động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới định kỳ hoặc đột xuất với sự tham gia của đại diện các nhành như: Công an, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội noopng dân, Liên đoàn Lao động,…

- Lồng ghép công tác kiểm tra về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các ngành tại địa phương.

- Kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý vi phạm pháp luật đối với người gây bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân.

7. Biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, địa phương; các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các ngành, các địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện

a) Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện của các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm các mô hình của Kế hoạch.

c) Tăng cường trách nhiệm phối hợp với các ngành là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong triển khai và tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất.

d) Cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về bạo lực cơ sở giới.

d) Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong các nhà trường, cơ sở giáo dục. Thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình "Trường học hạnh phúc".

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Xây dựng và lồng ghép việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch này với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới trong triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người.

6. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - đầu tư: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh hàng năm bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

7. Cục Thống kê tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và triển khai bộ công cụ thu thập số liệu về bạo lực trên cơ sở giới trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8. Sở thông tin và truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong Đề án, Chương trình, Kế hoạch liên quan.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Phối hợp thực hiện chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12) và hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11), “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6).

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên và phụ nữ.

- Xây dựng, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên của Hội về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình địa chỉ tin cậy-nhà tạm lánh tại cộng đồng.

- Phối hợp hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế.

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng cơ quan chuyên môn áp dụng hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và triển khai thực hiện tại địa phương; bố trí ngân sách bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo hướng dẫn của các sở, ngành có liên quan.

- Hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; phát triển mạng lưới địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; đội ngũ nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình.

- Chủ động lồng ghép việc thực hiện kế hoạch này với chương trình, dự án khác có liên quan trên địa bàn.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và đình kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này tại địa phương theo định kỳ.

Tin mới nhất

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống đuối nước 25 tháng 7(23/07/2021 3:15 CH)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021 - 2030(07/06/2021 10:48 SA)

Tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6(02/06/2021 3:09 CH)

"Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh"(01/06/2021 7:23 SA)

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021(10/05/2021 2:55 CH)

°
544 người đang online