Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2021

Đăng ngày 05 - 04 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2021 với nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện cụ thể sau:

          NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

          2- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, về cai nghiện ma túy bng nhiều nội dung phong phú, đa dạng, hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền bề rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền bằng hình ảnh trên đài truyền hình, sử dụng có hiệu quả loa, đài phát thanh, bảng tin xã, phường, thị trấn; chú trọng công tác tuyên truyền chiều sâu tập trung tại các khu dân cư tập trung, nơi tập trung đông người sử dụng, người nghiện ma túy, trong các công ty, xí nghiệp, trường học. Đặc biệt, là tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các nhà hàng, vũ trường, quán bar... nơi dễ phát sinh tệ nạn ma túy.

3- Phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, tố giác tội phạm về ma túy; tổ chức đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, vận động người nghiện tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; thực hiện đa dạng hình thức huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình có người nghiện, cộng đồng cho công tác cai nghiện ma túy, lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: Giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

4- Rà soát, sắp xếp, đa dạng hóa chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy đáp ứng nhu cầu cai nghiện ma túy của người nghiện.

5- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

6- Tổ chức rà soát, thống kê chính xác, khoa học số liệu người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, cập nhật thường xuyên di biến động về người nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

7- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, xây dựng cơ sở dữ liệu, chỉ số giám sát, đánh giá, báo cáo về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

- Đổi mới công tác giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về cai nghiện, quản lý sau cai, phòng, chống và kiểm soát ma túy... với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng có hiệu quả loa, đài truyền thanh, bảng tin xã, phường, thị trấn... chú trọng công tác tuyên truyền có chiều sâu và tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội như tọa đàm, tập huấn, hội thi, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ...

          - Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, quán bar, vũ trường trên địa bàn... Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

- Nội dung tuyên truyền: Tác hại của việc sử dụng ma túy và nghiện ma túy; phổ biến các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, cai nghiện, trị bệnh, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy; thực hiện tốt và bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự, chế độ điều trị, chăm sóc y tế, ăn, ở, sinh hoạt, học nghề, lao động trị liệu, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy, đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi tại Cơ sở.

4. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

- Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Cơ sở Điều trị nghiện ma túy với chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai nghiện ma túy học nghề, lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý người sau cai nghiện, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở trở về cộng đồng được quản lý sau cai tại nơi cư trú bằng các hình thức phù hợp; hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện; đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống.

5. Xã hội hóa công tác cai nghiện

- Khuyến khích người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện ma túy, tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện ma túy phù hợp.

-  Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

- Thực hiện đào tạo theo chương trình khung, giáo trình, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục... về điều trị nghiện nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, Điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, Đội công tác xã hội tình nguyện... làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Tin mới nhất

Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022(14/10/2022 3:33 CH)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022(21/09/2022 10:57 SA)

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số...(18/08/2022 7:56 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai...(16/11/2021 9:18 SA)

°
458 người đang online