Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2021

Đăng ngày 24 - 06 - 2021
100%

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 525/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2021.

Đối tượng thụ hưởng: Là nạn nhân bị mua bán trở về và người chưa thành niên đi cùng với nạn nhân được quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người và các Hiệp định về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam đã ký kết với các nước.

Phạm vi thực hiện: Thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Mục tiêu của Kế hoạch

1. Huy động, khuyến khích sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác hỗ trợ nạn nhân, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, chuyển tuyến trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng, tránh bị mua bán trở lại.

2. Đa dạng hóa các loại hình truyền thông; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân nói riêng; ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, vùng nông thôn, khu công nghiệp, vùng giáp danh với các tỉnh, thành phố.

3. Phấn đấu 100% người sau khi được xác định là nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

4. Xây dựng, củng cố, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội.

5. Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân các cấp được tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo việc thực hiện tiếp cận và hỗ trợ dựa trên quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

            Để hoàn thành mục tiêu, Kế hoạch cần phải thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

          1. Tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là người có nguy cơ cao và nạn nhân bị mua bán trở về

          - Đẩy mạnh truyền thông về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về như: âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là mua bán người vì mục đích mại dâm, cưỡng bức lao động, mua bán người thông qua tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài, mua bán nội tạng, mang thai hộ vì mục đích thương mại; chính sách, pháp luật, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; các mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả... thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông.

          - Xây dựng tài liệu truyền thông, tổ chức nói chuyện chuyên đề; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các hoạt động sân khấu hóa; xây dựng pano, áp phích… về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

          - Chú trọng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, nơi dân cư đông đúc, khu công nghiệp, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn địa phương.

2. Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương

          - Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách không còn phù hợp với thực tiễn của địa phương.

          - Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, liên cấp giữa ngành Lao động - Thương bình và Xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiếp nhận, chuyển tuyến, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

          - Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

          3. Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đảm bảo tính sẵn có, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

          - Rà soát, đánh giá hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hiện hành; xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo tính sẵn có và dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

          - Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân.

          - Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

          - Thực hiện công tác tiếp nhận, thông tin, thông báo, tố giác về mua bán người tới tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; xử lý thông tin, tư vấn, chuyển tuyến các nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân bị mua bán.

          - Xây dựng và thí điểm các mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng phù hợp với từng địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

          4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân

          - Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

          - Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ làm công tác tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, tập trung vào kỹ năng tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và thực hiện hỗ trợ dựa trên sự hiểu biết về sang chấn tâm lý.

- Xây dựng tài liệu, cẩm nang về hỗ trợ nạn nhân và chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân.

5. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác

- Lồng ghép truyền thông phòng, chống mua bán người với các hoạt động truyền thông phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị mua bán và những nạn nhân bị mua bán trở về, giúp họ hòa nhập cộng đồng.

- Hỗ trợ, cung cấp kết nối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em đối với trẻ em bị mua bán.

- Tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán vay vốn từ các chương trình cho vay của ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

- Tổ chức cung cấp thông tin, tư vấn cho người dân về di cư lao động hợp pháp, an toàn và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc xác minh, điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không có chức năng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc trong nước và nước ngoài theo hợp đồng.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân; thống kê số liệu về hỗ trợ nạn nhân

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; phát hiện và xử lý nghiêm minh các hoạt động môi giới, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

- Thực hiện công tác thống kê số liệu nạn nhân bị mua bán trở về, chú ý phân tích số liệu thống kê theo các nhóm: giới tính, độ tuổi, mục đích bị mua bán, các chế độ, chính sách đã được nhận…; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật tình hình, thống kê, báo cáo về công tác hỗ trợ nạn nhân phục vụ quản lý dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người.

7. Hợp tác quốc tế trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người và các điều ước quốc tề có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

- Tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin; tham gia các hội thảo, hội nghị trong nước; chủ động trao đổi thông tin về cơ chế, chủ trương, chính sách và nỗ lực, kinh nghiệm các tỉnh trong phòng, chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân nói riêng.

- Thực hiện có hiệu quả các nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ công tác tiếp nhận, chuyển tuyến và hỗ trợ nạn nhân.

8. Tăng cường nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

- Ưu tiên bố trí ngân sách các cấp cho hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Huy động sự tham gia, đóng góp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Huy động nguồn tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nhân đạo hỗ trợ công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

          Về kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Ngoài ra, được huy động từ các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn huy động hợp pháp khác.

Tin mới nhất

Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022(14/10/2022 3:33 CH)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022(21/09/2022 10:57 SA)

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số...(18/08/2022 7:56 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai...(16/11/2021 9:18 SA)

°
825 người đang online