Bộ đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 13 - 10 - 2022
100%

Ngày 11/10/2022, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1101/STP-PB&TDTHPL về việc khai thác Đề cương giới thiệu các Luật  Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Sở Tư pháp đã nghiên cứu, biên soạn bộ đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện lực, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật Thi đua, khen thưởng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu bộ tài liệu trên tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tìm hiểu, nghiên cứu. Bộ tài liệu được đăng tải tại địa chỉ:

https://sotuphap.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Phong_PBGDPL.aspx 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu bộ tài liệu trên tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tìm hiểu, nghiên cứu. Bộ tài liệu được đăng tải tại địa chỉ:

https://sotuphap.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Phong_PBGDPL.aspxhttp://sotuphap.hungyen.gov.vn(mục Hot đngchuyên môn nghip v-Phbiến, giáo dc pháp lut)

Tin mới nhất

Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan...(08/11/2022 1:52 CH)

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (07/10/2022 9:07 SA)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022(30/09/2022 3:55 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022(31/08/2022 3:49 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022(29/07/2022 3:43 CH)

°
485 người đang online