Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng Khối Văn hóa Xã hội

Đăng ngày 24 - 02 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Trưởng, Phó và thành viên các Cụm, Khối thi đua năm 2022; thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đơn vị Trưởng Khối xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng Khối Văn hoá - Xã hội năm 2022.

Nội dung chi tiết tại đây: Dự thảo KH

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

°
522 người đang online