Dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 17 - 03 - 2022
100%

Thực hiện Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/0/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh và Phòng Lao động - TBXH thuộc UBND cấp huyện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chi tiết các văn bản dự thảo tại đây: Đề án; Tờ trình; Quyết định

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

°
462 người đang online