Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2215/SLĐTBXH-LĐVL 26/05/2023 V/v tổ chức thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025
2213/SLĐTBXH-VP 26/05/2023 V/v phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2030
2205/SLĐTBXH-PCTNXH 26/05/2023 V/v góp ý dự thảo hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
147/QĐ-SLĐTBXH 26/05/2023 QĐ phê duyệt quy hoạch trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở; thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2021-2026 và 2026-2030
2202/SLĐTBXH-VP 25/05/2023 V/v đăng ký điển hình tiên tiến
2174/BC-SLĐTBXH 24/05/2023 BC tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 06 tháng đầu năm 2023
2149/SLĐTBXH-VP 23/05/2023 V/v đôn đốc làm CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
2033/SLĐTBXH-LĐVL 18/05/2023 V/v góp ý dự thảo văn bản
2026/SLĐTBXH-VP 18/05/2023 V/c góp ý dự thảo Nghị quyết về chính sách thu hút giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học
2018/SLĐTBXH-BTXH 17/05/2023 V/v công khai minh bạch danh sách hộ nghèo
2019/SLĐTBXH-BTXH 17/05/2023 V/v phối hợp thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
2020/SLĐTBXH-BTXH 17/05/2023 V/v xin ý kiến hướng dẫn thực hiện chế độ đối với đối tượng BTXH
2024/SLĐTBXH-LĐVL 17/05/2023 V/v xây dựng KH thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
2023/SLĐTBXH-LĐVL 17/05/2023 V/v báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Tiểu Dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững
2010/SLĐTBXH-VP 16/05/2023 V/v đề xuất nhu cầu kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh
1 2 3 4 5 6    
°
637 người đang online