74 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3742/BC-SLĐTBXH-LĐVL 24/09/2021 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP
3741/SLĐTBXH-LĐVL 24/09/2021 V/v lựa chọn tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng
3731/LĐTBXH-KHTC 23/09/2021 Tham gia dự thảo báo cáo khung định hướng quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3725/SLĐTBXH-LĐVL 23/09/2021 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng trọng tài lao động tỉnh
3726/SLĐTBXH-LĐVL 23/09/2021 V/v rà soát kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh
3772/LĐTBXH-TB 22/09/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ
3721/LĐTBXH-LĐVL 22/09/2021 Cập nhật thông tin lao động Chương trình EPS
3723/KH-SLĐTBXH 22/09/2021 KH tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
3714/BC-SLĐTBXH 22/09/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
3713/BC-SLĐTBXH 22/09/2021 V/v giải quyết các kiến nghị của Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu
3527/KH-SLĐTBXH 10/09/2021 KH triển khai, thực hiện một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
3537/BC-SLĐTBXH-LĐXH 10/09/2021 BC tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP
3506/SLĐTBXH-VP 09/09/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 125/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của CP
3505/SLĐTBXH-LĐVL 09/09/2021 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021
3503/SLĐTBXH-VP 08/09/2021 V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê
1 2 3 4 5 6    
°