Chức năng, nhiệm vụ

                    Chức năng:

                Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội ( gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội)

                    Nhiệm vụ:

1.Trình UBND tỉnh:

 Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

Dự thảo văn bản bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối vởi Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thành phố.

2.Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

                 3.Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

                  4. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

Ban biên tập cổng TTĐT Sở