Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - TBXH

Ngày 18/12/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1/ Theo Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH, danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực thuộc ngành Lao động - TBXH bao gồm:

- Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 10 vị trí

- Lĩnh vực lao động và việc làm, an toàn lao động :12 vị trí

- Lĩnh vực người có công: 03 vị trí

- Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 04 vị trí

2/ Thời hạn định kỳ chuyển đổi: Từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng)

3/ Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 18/12/2018; thay thế Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2009 của Bộ Lao động - TBXH.

Chi tiết Quyết định tại mục Văn bản.

Văn phòng Sở