Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP.

Thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 860/UBND-NC ngày 17/4/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Đặc biệt là các quy định về soạn thảo, ký ban hành, thể thức kỹ thuật trình bày, quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Chi tiết: Nghị định 30

Văn phòng Sở