Quyết định tổ chức lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 26/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

Theo Quyết định:

1. Tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

2. Trụ sở làm việc của Sở

- Trụ sở chính: Số 533, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Trụ sở 2: Số 15, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

3. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Người có công;

- Phòng Bảo trợ xã hội;

- Phòng Lao động - Việc làm;

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

- Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới;

- Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

- Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công;

- Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội;

- Cơ sở Điều trị nghiện ma túy;

- Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu;

- Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ.

5. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020 và thay thế Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

Chi tiết: Quyết định 10

Văn phòng Sở