Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Nội dung chi tiết QD 1127

Văn phòng Sở