Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về  công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và Chương trình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2020; Công văn số 1586/LĐTBXH-TE ngày 07/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1158/LĐTBXH-TE&BĐG hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 tới các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết CV 1158

Văn phòng Sở