Công văn đôn đốc triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19, ngày 15/5/2020,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1214/SLĐTBXH-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

2. Thực hiện công khai, minh bạch quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân; thông tin rộng rãi hoạt động chi trả hỗ trợ tại địa phương; thông báo tới người dân thời gian, địa điểm chi trả; niêm yết danh sách người dân được hỗ trợ tại các Điểm chi trả.

3. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; kiên quyết không để xảy ra hành vi trục lợi chính sách.

4. Tham khảo các hướng dẫn chi tiết về Gói hỗ trợ Covid - 19 trên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương phản ánh về đường dây nóng, địa chỉ: http://soldtbxh.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ho-tro-COVID19/default.aspx

Nội dung chi tiết CV 1114

Văn phòng Sở