Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Công văn số 1793/BCĐ-YT ngày 25/7/2020 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hưng Yên, ngày 26/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1932/SLĐTBXH-VP ngày 26/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID - 19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đối tượng đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung chi tiết: CV 1932

Văn phòng Sở