Công văn hướng dẫn việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid - 19

Ngày 22/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2858/SLĐTBXH-LĐVL hướng dẫn người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid - 19.

Nội dung chi tiết: CV 2858

Ban biên tập CTTĐT