Công văn tổ chức triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Ngày 23/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Công văn số 2870/SLĐTBXH-GDNN về việc tổ chức triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Nội dung chi tiết: CV 2870; Kế hoạch 110; Kế hoạch 2707

Ban biên tập CTTĐT