Ngày 29/7: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

        Tính đến 15 giờ, ngày 29/7/2021, qua tổng hợp báo cáo từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 như sau:

I. Công tác tham mưu triển khai

Theo báo cáo đã có 7/10 huyện, thị xã, thành phố (10/10) ban hành văn bản chi tiết hướng dẫn thực hiện QĐ số 23/2021/QĐ-TTg và thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định chính sách theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg.

II. Kết quả thực hiện

Đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 18 đơn vị, với 1.421 lao động và số tiền là: 8.146.281.493 đồng.

Xác nhận cho 13 đơn vị, với 1.199 lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

Ban biên tập CTTĐT