Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Để đảm bảo thống nhất trong theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và hỗ trợ giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ tại các địa phương, ngày 27/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2418/BLĐTBXH-VP về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết: CV 2418

Ban biên tập CTTĐT