Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện Công văn số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19; nhằm tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, ngày 30/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3400/SLĐTBXH-VP yêu cầu các phòng tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện nghiêm các quy định tại Công văn số 2033/UBND-KGVX và các văn bản mới có liên quan.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 3400

Ban biên tập Cổng TTĐT