Trung tâm Điều dưỡng người có công chuyển trụ sở làm việc

Kể từ ngày 04/10/2021, công trình xây dựng trụ sở mới Trung tâm Điều dưỡng người có công chính thức hoạt động.

Địa chỉ: Đường Văn Miếu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213 830 768

Trung tâm Điều dưỡng người có công trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để liên hệ công tác.

Nội dung chi tiết: Thông báo

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở