Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Triển khai các văn bản chỉ đạo về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Nghị quyết số 03/2021/NQ/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01/10/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản số 3068/BHXH-CSXH hướng dẫn triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung chi tiết: CV 3068

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở