Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, ngày 19/10/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  ban hành Kế hoạch số 4118/KH-SLĐTBXH triển khai các biện pháo đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

Nội dụng chi tiết tại đây: KH 4118

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở