Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, ngày 10/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 714/LĐTBXH-TE&BĐG đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch số 38/KH-UBND.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 714

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở