Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2025, ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 139

Ban biên tập CTTĐT Sở