Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện năm 2020

Đăng ngày 12 - 05 - 2020
100%

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; Căn cứ kết quả rà soát của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về nhu cầu học nghề của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện (sau đây gọi tắt là thanh niên) trên địa bàn tỉnh;

 Ngày 06/4/2010, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 851/KH-SLĐTBXH về hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020 

 Ngành/ nghề, trình độ đào tạo và thời gian đào tạo

1. Ngành/nghề: Thanh niên được hỗ trợ học các nghề theo Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định danh mục nghề, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoặc những ngành, nghề khác tùy theo nhu cầu của người học.

2. Trình độ đào tạo: Trình độ sơ cấp.

3. Thời gian đào tạo: Tổng thời gian toàn khóa, thời gian thực học, thời gian học lý thuyết, thời gian thực hành, thời gian ôn, kiểm tra hoặc thi kết thúc mô - đun, khóa học theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 và Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó thời gian thực hành, thực tập tối thiểu chiếm từ 75% thời gian thực học trở lên.

Đơn vị đào tạo

Là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở tham gia đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh có đủ năng lực, điều kiện đào tạo nghề theo quy định. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đào tạo nghề cho thanh nhiên theo hướng dẫn tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015; Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ đào tạo và giới thiệu việc làm theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện, cá nhân, đơn vị thông tin kịp thời về những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh cần giải đáp  tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Dạy nghề, số điện thoại: 02213550896;  Email: daynghe.sld@hungyen.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết: KH 851

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm...(02/08/2022 2:06 CH)

Kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022(09/03/2022 2:17 CH)

Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(18/11/2021 2:22 CH)

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(08/11/2021 11:16 SA)

Hội thảo Quốc tế về nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới(02/10/2021 11:06 SA)

°
576 người đang online