Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Đăng ngày 24 - 03 - 2021
100%

Ngày 19/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật  Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP, trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 37 của Luật Việc làm gồm:

- Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định thành lập;

- Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập;

- Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương quyết định thành lập. 

Nghị định số 23/2021/NĐ-CP cũng quy định về điều kiện cấp, gia hạn, cấp lại thu hồi giấy phép và hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo khoản 1 Điều 39 của Luật Việc làm. Nghị định cũng quy định rõ .

Toàn văn  Nghị định tại đây: Nghị định số 23/2021/NĐ-CP

Tin mới nhất

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày...(09/11/2021 11:27 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11(01/11/2021 11:14 SA)

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu...(15/10/2021 4:45 CH)

Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của...(14/10/2021 8:52 SA)

Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh...(28/09/2021 8:50 SA)

°
815 người đang online