Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 14 - 06 - 2021
100%

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành được xây dựng là cơ sở để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm 24 cơ sở dữ liệu thuộc 9 lĩnh vực quản lý.

Thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành được xây dựng là cơ sở để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm 24 cơ sở dữ liệu thuộc 9 lĩnh vực quản lý cụ thể:
Lĩnh vực lao động, tiền lương
1. Cơ sở dữ liệu tổ chức của người lao động tại cơ sở
2. Cơ sở dữ liệu thực hiện chính sách lao động, việc làm của doanh nghiệp
Lĩnh vực việc làm
3. Cơ sở dữ liệu cung lao động
4. Cơ sở dữ liệu lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5. Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
6. Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
7.Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động
8. Cơ sở dữ liệu tổ chức kiểm định thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
9. Cơ sở dữ liệu thiết bị, máy móc được kiểm định
10. Cơ sở dữ liệu kiểm định viên
11. Cơ sở dữ liệu tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
12. Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động
Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
13. Cơ sở dữ liệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp
14. Cơ sở dữ liệu học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp
Lĩnh vực người có công
15. Cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
16. Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân
17. Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công
Lĩnh vực bảo trợ xã hội
18. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội
19.Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội
20. Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo
21. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật
22. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội
Lĩnh vực trẻ em
23.Cơ sở dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Lĩnh vực thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin
24. Cơ sở dữ liệu báo cáo hành chính
Theo đó, các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ được phân công chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu.
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu trình UBND tỉnh, thành phố xây dựng, điều chỉnh các cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực của ngành tại địa phương phù hợp, hiệu quả, tránh chồng lấn, trùng lắp với các cơ sở dữ liệu ngành đã được phê duyệt.
Toàn văn Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH và Danh mục cơ sở dữ liệu ngành LĐTBXH có thể download tại đây

Tin mới nhất

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021(27/12/2021 11:16 SA)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh(23/12/2021 2:11 CH)

Số liệu thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021(13/12/2021 10:14 SA)

Kết quả thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025(10/12/2021 10:22 SA)

°
134 người đang online