Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 06 - 07 - 2021
100%

Căn cứ các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 156/KH-UBND ngày 24/12/2020 về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021; số 26/KH-UBND ngày 03/02/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2021; các kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: số 116/KH-SLĐTBXH ngày 11/01/2021 về cải cách hành chính năm 2021; số 654/KH-SLĐTBXH về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021; số 288/KH-SLĐTBXH ngày 21/01/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao chỉ tiêu, nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở 06 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết qua hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 40% trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 được giải quyết của mỗi phòng.

2. Kịp thời kiểm soát, tham mưu ban hành thủ tục hành chính. Cụ thể:         

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có hiệu lực, các phòng thực hiện kiểm soát, tham mưu ban hành thủ tục hành chính gửi Văn phòng Sở tổng hợp.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của các phòng, Văn phòng tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố ban hành thủ tục hành chính.

3. Mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện rà soát, đề xuất tăng từ 01 đến 02 thủ tục hành chính lên mức độ 3 hoặc mức độ 4.

Tin mới nhất

UBND tỉnh công bố danh mục thủ thục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở...(10/09/2021 4:15 CH)

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 2:41 CH)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2021(30/06/2021 9:40 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021(10/06/2021 9:09 SA)

Tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2021(21/05/2021 9:19 SA)

°
553 người đang online