Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021

Đăng ngày 15 - 01 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021 gồm các nội dung sau:

1. Chương trình phòng, chống mại dâm

1.1. Nội dung thực hiện

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống mại dâm; lựa chọn các trường PTTH, THCS, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp… tổ chức các Hội thi tuyên truyền học sinh với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với đơn vị quảng cáo thiết kế, sản xuất tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm.

1.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2021.

2. Chương trình phòng, chống mua bán người

2.1. Nội dung, hình thức thực hiện

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người, công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người, công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; phối hợp với đơn vị quảng cáo trên địa bàn tỉnh thiết kế, in băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người.

2.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2021 đến tháng 10/2021.

3. Chương trình tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

3.1. Nội dung thực hiện

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là gia đình người nghiện, bản thân người nghiện ma túy tự giác khai báo và tham gia cai nghiện. Tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn ma túy; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tệ nạn ma túy.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí viết tin bài, đăng tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

3.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2021 đến tháng 11/2021.

4. Chương trình tuyên truyền về công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội

4.1. Nội dung, hình thức thực hiện

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chỉ đạo và thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Liên tịch số 01/2005/NQLT ngày 17/11/2005 và Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT của Liên Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban TWMTTQVN về xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các trường PTTH, THCS, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp… tổ chức các Hội thi tuyên truyền học sinh với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021 và treo băng rôn tuyên tuyền về “Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”.

 - Phối hợp với các cơ quan báo chí viết tin bài, đăng tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

4.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2021.

5.  Công tác kiểm tra liên ngành 178

5.1. Nội dung, hình thức kiểm tra

- Phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm hướng dẫn, uốn nắn, phát hiện và xử lý các sai phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh thực hiện công tác triệt phá tụ điểm mại dâm trên địa bàn tỉnh.

5.2. Thời gian tổ chức kiểm tra

Từ tháng 02/2021 đến tháng 12/2021.

6. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện.

6.1. Nội dung, hình thức thực hiện

- Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của tỉnh về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và công tác trợ giúp nhóm đối tượng mắc vào tệ nạn xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Việc thực hiện chế độ thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người theo Thông tư số 05/2011/BLĐTBXH ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2021.

Tin mới nhất

Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022(14/10/2022 3:33 CH)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022(21/09/2022 10:57 SA)

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số...(18/08/2022 7:56 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai...(16/11/2021 9:18 SA)

°
1208 người đang online