Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 30 - 06 - 2021
100%

Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác pháp chế của Sở 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý nhà nước theo điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật Trung ương và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Phối với với Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lao động, an toàn lao động, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực chuyên môn của Sở.

4.  Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

Tin mới nhất

UBND tỉnh công bố danh mục thủ thục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở...(10/09/2021 4:15 CH)

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(20/07/2021 2:41 CH)

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2021(06/07/2021 10:06 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021(10/06/2021 9:09 SA)

Tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2021(21/05/2021 9:19 SA)

°
106 người đang online