Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
100%

Ngày 1/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết: Luật cư trú

                           Kế hoạch số 103

Tin mới nhất

Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự...(05/08/2021 8:46 SA)

Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL tháng 7 năm 2021(26/07/2021 9:42 SA)

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021(25/06/2021 9:26 SA)

Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL 6 tháng đầu năm 2021(17/05/2021 4:29 CH)

Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL tháng 10 năm 2020(19/10/2020 2:09 CH)

°
523 người đang online