Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 10 - 01 - 2022
100%

Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022, ngày 31/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 5120/KH-SLĐTBXH về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhằm: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về CCHC trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị với cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền kịp thời nhiệm vụ trọng tâm và kết quả CCHC; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về hoạt động CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng cường hiểu biết của người dân, tổ chức, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích..

Kế hoạch đề ra các yêu cầu cụ thể:

Tuyên truyền CCHC phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của các kế hoạch CCHC năm và giai đoạn 2021-2022 của tỉnh và của Sở.

Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước.

Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng lĩnh vực.

Kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

Đối tượng tuyên truyền

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền

a) Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như của ngành.

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

c) Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các phòng, đơn vị.

e) Phổ biến các kết quả thực hiện công tác CCHC: Chỉ số CCHC, SIPAS, PAPI, Par index,……

g, Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác CCHC trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh.

h) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị.

Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử Sở.

- Đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên công thông tin điện tử của Sở, Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên

- Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số cuộc hội nghị;

- Khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng điện tử trụ sở cơ quan.

- Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin điện tử. Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết công khai bằng văn bản, bằng máy vi tính riêng, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 5120

Tin mới nhất

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia(07/10/2022 8:31 SA)

Triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi...(13/04/2022 7:44 SA)

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua...(29/03/2022 4:37 CH)

Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Lao động - TBXH(25/03/2022 2:30 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động ngoài nước(11/03/2022 4:03 CH)

°
1127 người đang online