Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Đăng ngày 27 - 12 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp kết quả rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngày 21/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuwaanr nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 2964

Tin mới nhất

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh(23/12/2021 2:11 CH)

Số liệu thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021(13/12/2021 10:14 SA)

Kết quả thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025(10/12/2021 10:22 SA)

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội(14/06/2021 4:12 CH)

°
54 người đang online