Đề cương tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em

Đăng ngày 01 - 04 - 2022
100%

Ngày 08/02/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 273/UBND-NC về việc thực hiện Công văn số 273/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; ngày 16/02/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-HĐPH tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em.

Các phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện khai thác các nội dung bộ Đề cương trên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chi tiết tại đây: Đề cương tuyên truyền 

Tin mới nhất

Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động(16/06/2022 10:03 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022(14/06/2022 9:47 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 5 năm 2022(06/05/2022 8:15 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 4/2022(04/04/2022 8:09 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 3 năm 2022(04/03/2022 2:54 CH)

°
208 người đang online