Triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Đăng ngày 13 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 2284/KH-SLĐTBXH ngày 27/9/2019 về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" ngành Lao động - TBXH giai đoạn 2019 - 2025, ngày 13/4/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1121/SLĐTBXH-VP yêu cầu các phòng, đơn vị sơ kết thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019 - 2025. Trong đó tập trung một số nội dung sau:

- Đánh giá, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện và kết quả phong trào thi đua trong 03 năm (2019-2022).

- Lựa chọn, đề xuất khen thưởng của Giám đốc Sở. Cụ thể:

+ Số lượng: Các phòng lựa chọn, đề xuất 01 tập thể hoặc 01 cá nhân; các đơn vị lựa chọn, đề xuất 01 tập thể và 01 cá nhân.

Căn cứ hồ sơ đề nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở sẽ lựa chọn, biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua; ưu tiên tập thể nhỏ; cá nhân làm việc trực tiếp.

+ Hồ sơ: Văn bản đề nghị; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (02 bộ).

Tin mới nhất

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua...(29/03/2022 4:37 CH)

Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022(28/02/2022 2:39 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022(23/02/2022 2:47 CH)

Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025(06/12/2021 3:13 CH)

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động các Cụm thi đua thuộc Sở(12/07/2021 3:07 CH)

°
1407 người đang online